Polityka prywatności

Ceva zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (Rozporządzenie UE 2016/679) „RODO” oraz ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

Tym samym Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. (lub Ceva) wdraża odpowiednie procedury, aby zapewnić przestrzeganie tych przepisów w ramach swojej organizacji, w szczególności w odniesieniu do swoich pracowników, partnerów i dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe. Procedury te odnoszą się do:

► Przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty;

► Gromadzenia danych osobowych na potrzeby konkretnych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celów, a nie dalszego przetwarzania w sposób niezgodny z tymi celami;

► Przechowywania danych osobowych w odpowiedni, właściwy i ograniczony sposób w odniesieniu do celów, na potrzeby których są przetwarzane;

► Poprawności danych osobowych oraz środków zapewniających usunięcie lub poprawienie nieprawidłowych danych.

Nasze zobowiązania w ramach ochrony Państwa danych

Najczęściej zadawane pytania

 • Czym jest GDPR lub RODO?

GDPR „General Data Protection Regulation”

RODO „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”

To europejski akt prawny stanowiący punkt odniesienia w zakresie ochrony danych osobowych.

Rozporządzenie zapewnia wdrożenie jednolitych oraz zharmonizowanych ram prawnych mających zastosowanie do wszystkich państw członkowskich w celu zapewnienia ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.

 

 • Kogo dotyczy RODO?

RODO ma zastosowanie nie tylko wobec podmiotów znajdujących się na terenie UE, lecz również wobec podmiotów znajdujących się poza terytorium UE, jeżeli oferują one towary lub usługi na terytorium unijnym.

 

 • Kiedy RODO weszło w życie?

Rozporządzenie zaczęło obowiązywać dnia 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej.

 

 • Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 • Jakie dane są objęte rozporządzeniem RODO?

RODO reguluje wyłącznie dane osobowe, którymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

 • Jakie dane osobowe są uważane za wrażliwe?

Informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań światopoglądowych lub religijnych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia lub orientacji seksualnej.

 

 • Jak gromadzić i przetwarzać dane wrażliwe?

Dane wrażliwe to dane, które ze względu na swój charakter wiążą się z ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób, a zatem podlegają wzmocnionemu systemowi ochrony.

RODO ustanawia zasadę zakazu przetwarzania danych wrażliwych, jednakże  zakaz ten dopuszcza pewne wyjątki.

Przewidziano kilka alternatywnych wyjątków od zakazu przetwarzania.

 

 • Kim jest administrator danych?

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka innego podmiotu, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

 • Kim jest podmiot przetwarzający?

Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

 

 • Czy nieskomputeryzowane operacje przetwarzania są objęte rozporządzeniem RODO?

RODO ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju przetwarzania danych osobowych, zautomatyzowanego w całości lub w części, jak również do niezautomatyzowanego przetwarzania danych zawartych w  lub takich, które mają być zawarte w zbiorze danych.

Zbiór danych nie musi zawsze być  bazą danych lub tabelą Excel. Może to być dokument w wersji papierowej, system monitoringu wideo, który rejestruje informacje o danej osobie itd.

- Jakie są główne cele rozporządzenia RODO?

- Stworzenie jednolitych ram mających zastosowanie w całej Unii Europejskiej oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy organami kontroli

- Zmiana podejścia z zasadą wzmocnienia odpowiedzialności administratorów danych

Wraz z wdrożeniem zasady odpowiedzialności został ustanowiony rejestr działań związanych z przetwarzaniem. Określa on w sposób wyczerpujący  różne operacje przetwarzania danych.

- Wzmocnienie praw osób

► Prawo do informacji i zgody: większa przejrzystość

► Prawo dostępu i prawo do sprostowania

► Prawo do usunięcia poprzez prawo do bycia zapomnianym

► Prawo do sprzeciwu i żądania ograniczenia

► Prawo do przenoszenia danych

► Prawo do dochodzenia roszczeń

 • Poszanowanie prywatności i danych osobowych od etapu projektowania w przypadku nowych projektów i domyślnie w przypadku projektów w toku

Ochrona danych od etapu projektowania

Ochrona danych w fazie projektowania wymaga  przed określeniem oraz przy określaniu sposobów przetwarzania wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu wdrożenie zasad odnoszących się do ochrony danych osoby, której dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do związanego z przetwarzaniem ryzyka naruszenia danych dla praw i wolności osób fizycznych.

Domyślna ochrona danych

Jedynie dane niezbędne do określonego celu są domyślnie przetwarzane. Zasady te dotyczą ilości danych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności.

Ocena skutków dla ochrony danych

Rozporządzenie nakłada na administratorów i podmioty przetwarzające obowiązek przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych przed wykonaniem operacji przetwarzania, które mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Polityka prywatności

Spółka Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „Ceva”) przywiązuje dużą wagę do kwestii ochrony prywatności oraz danych użytkowników swoich stron internetowych.

W ramach swojej działalności Ceva, jako administrator danych osobowych, gromadzi i przetwarza dane osobowe. W związku z tym podlega obowiązującym przepisom o ochronie danych osobowych, a w szczególności europejskiemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanemu „RODO”), jak również wszelkim przepisom prawa krajowego przyjętym na jego podstawie.

Celem niniejszej polityki prywatności (zwanej dalej „Polityką”) jest poinformowanie w jasny, prosty i zwięzły sposób o tym, w jaki sposób Ceva gromadzi i wykorzystuje niektóre Twoje dane osobowe, w szczególności za pośrednictwem lub w związku ze swoimi stronami internetowymi lub aplikacjami mobilnymi oraz o środkach, jakimi dysponujesz do kontrolowania wykorzystania danych oraz skorzystania ze swoich praw z tym związanych. 

1. OKOLICZNOŚCI GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Ceva może gromadzić dane osobowe w różnych okolicznościach (online lub fizycznie).

Ceva może czasami gromadzić Twoje dane za pomocą formularzy, w których pola oznaczone gwiazdką „*” są obowiązkowe i muszą być wypełnione. W przypadku niewypełnienia tych pól dostęp do niektórych usług oraz korzystanie z nich będzie niemożliwe.

 • Dane przekazywane w momencie zakładania konta na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych

Jeżeli zamierzasz korzystać z niektórych naszych stron internetowych, musisz się zalogować poprzez założenie konta.

W momencie zakładania konta na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych musisz podać niektóre dane osobowe oraz dane identyfikacyjne.

Dane te pozwolą nam zarządzać Twoim profilem oraz zapewnić zarządzanie Twoim kontem.

Operacje przetwarzania danych opierają się na dążeniu do realizacji uzasadnionego interesu administratora danych w rozumieniu artykułu 6 rozporządzenia RODO.

 • Dane przekazywane w przypadku odpowiedzi na ofertę pracy lub kandydatury spontanicznej

W ramach zarządzania procesem rekrutacji Ceva gromadzi dane osobowe kandydatów, pochodzące z przesłanych przez nich CV oraz listów motywacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych z Ceva. W odpowiednim przypadku zostaną wykorzystane wyniki testów psychotechnicznych oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie przez Ceva oraz jej spółki zależne w ramach przebiegu procesu rekrutacji.

Podstawa prawna operacji przetwarzania danych opiera się zarówno na zgodzie, jak i uzasadnionym interesie administratora danych, którego obowiązkiem jest zarządzanie procesem rekrutacji.

 • Dane gromadzone automatyczne w momencie odwiedzania naszych stron internetowych

Podczas przeglądania naszych stron internetowych na Twoim urządzeniu (komputer, smartfon, tablet) mogą być umieszczane pliki cookie, pod warunkiem, że dokonałeś tego wyboru oraz że możesz go zmienić w dowolnym momencie.

Plik cookie jest małym plikiem tekstowym zawierającym informacje na temat nawigacji po stronach internetowych oraz którego głównym celem jest polepszenie wizyty na stronie oraz oferowanie zindywidualizowanych usług.

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych Ceva stosuje pliki cookies do pomiaru oglądalności. Pliki te pozwalają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób są wykorzystywane strony, analizować ich ergonomię oraz wykrywać i rozwiązywać problemy techniczne.

Pliki cookies wymagają zgody Użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookies – wstawić link.

 • Dane przekazywane w momencie subskrypcji naszego newslettera

Ceva oferuje wysyłanie newsletterów, aby regularnie informować Cię o aktualnych i wydarzeniach.

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsletterów od Ceva.

W każdym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę i zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając na link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w stopce newslettera.

 • Dane przekazywane poprzez formularze kontaktowe

Ceva umożliwia kontakt poprzez formularze.

Dane osobowe, jakie należy podać w formularzu pozwalają nam odpowiedzieć na Twoje zapytania. Tego typu przetwarzanie danych wymaga Twojej uprzedniej zgody.

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywanie do innych celów.

 • Dane przekazywane w celu udziału w konkursie

Operacje przetwarzania danych osobowych wdrożone przez Ceva wymagają uprzedniej zgody.

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywanie do innych celów.

 • Wymogi prawne lub regulacyjne

Ceva może gromadzić i być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, decyzji sądowych, wezwań lub postępowań sądowych, jeśli wymaga tego zgodność z obowiązującymi przepisami.

 • Dane przekazywane za pośrednictwem serwisów społecznościowych

Jeżeli posiadasz konto w serwisie społecznościowym i logujesz się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Ceva poprzez narzędzie bez uprzedniego rejestrowania się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, Ceva może otrzymać informacje z tego serwisu społecznościowego.

Dzięki tym informacjom będziesz mógł zalogować się oraz założyć konto.

Warunki dotyczące udostępniania i przekazywania tych informacji są ujęte w warunkach dotyczących rejestracji w serwisach społecznościowych i wymagają w każdym przypadku uprzedniej zgody Użytkownika.

2. POLITYKA DOTYCZĄCA DANYCH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Ceva przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych osób niepełnoletnich.

Nasze strony internetowe nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia, dlatego też nie gromadzimy żadnych danych osobowych odnoszących się do tych osób. Osoby poniżej 18 roku życia przed przekazaniem danych osobowych muszą uzyskać zgodę rodziców lub osoby sprawującej władzę rodzicielską.

Jeżeli zauważymy, że dane osobowe osób poniżej 18 roku życia zostały zebrane bez uprzedniej zgody rodziców, zostaną one natychmiast zniszczone.  

3. OKRES PRZECHOWYWANIA ORAZ PROCEDURA USUWANIA DANYCH

Ceva przechowuje Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zamierzonych celów, z zastrzeżeniem prawnych możliwości archiwizacji, obowiązku przechowywania niektórych danych i/lub anonimizacji.

Okresy przechowywania są określone zgodnie z celami przetwarzania i uwzględniają w szczególności obowiązujące przepisy prawne narzucające określony okres przechowywania.

Przykładami mogą być poniższe obowiązujące okresy przechowywania danych:

 • Zarządzanie Twoją rejestracją konta: Twoje dane będą przetwarzane do momentu podjęcia decyzji o usunięciu konta. Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie, przechodząc do ustawień konta.

Jeżeli nie logowałeś się na naszej stronie przez ostatnie trzy lata, Twoje konto zostanie usunięte.

 • Formularz kontaktowy: Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania. W każdym przypadku Twoje dane zostaną usunięte po upływie 2 lat od ostatniego kontaktu.
 • Newsletter: Twoje dane będą przetwarzane do momentu, aż zrezygnujesz z subskrypcji newslettera.
 • Konkursy: Twoje dane mogą być przechowywane po zakończeniu konkursu do celów określonych w przepisach prawnych.
 • Dokumenty aplikacyjne: Twoje dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu.

4. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe mają charakter poufny i dostęp do nich mają jedynie osoby należycie upoważnione przez Ceva ze względu na pełnione funkcje, bez uszczerbku dla ich ewentualnego przekazania w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

Ceva zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych.

Ceva nie odsprzedaje danych osobowych osobom trzecim.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane spółkom należącym do Grupy Ceva.

Nasi upoważnieni usługodawcy mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe niezbędne do realizacji powierzonych im przez nas usług: są to w szczególności usługodawcy odpowiedzialni za zarządzanie relacjami z klientami, organizację konkursów, zarządzanie programami lojalnościowymi, wysyłanie wiadomości e-mail w celach marketingowych, przechowywanie danych itp.

W niektórych przypadkach Ceva może przekazać Twoje dane osobowe poza granice UE do krajów, które nie zapewniają wystarczającej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z normami UE. W takim przypadku Ceva zabezpieczy przekazanie oraz przetwarzanie danych za pomocą odpowiednich ram prawnych, aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych, niezależnie od tego, gdzie są one przetwarzane.  Przekazywanie danych może odbywać się w oparciu o „Privacy Shield”, tj. proces samodzielnej rejestracji, który zapewnia przedsiębiorstwom mechanizm umożliwiający spełnienie wymogów UE w zakresie ochrony danych.

Ponadto Ceva może udostępniać dane administracji i organom publicznym zgodnie z przepisami prawa.

5. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Ceva zapewnia ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, aby zapewnić poufność i zapobiec ich zniekształceniu, uszkodzeniu, zniszczeniu lub ujawnieniu nieupoważnionym osobom trzecim.

Jeżeli ujawnienie danych stronom trzecim jest konieczne i dozwolone, Ceva upewnia się, że strony trzecie zagwarantują taki sam poziom ochrony danych, jaki oferuje im Ceva, wymagając gwarancji umownych przewidujących w szczególności, że dane mogą być przetwarzane wyłącznie do zatwierdzonych celów, przy zachowaniu wszelkiej niezbędnej poufności i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Ceva wprowadza środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przechowywania danych osobowych w możliwie najbezpieczniejszy sposób i tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów zgodnie z obowiązującym prawem.

Ceva podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, jednakże, żadna technologia odnosząca się do przekazywania lub przechowywania danych nie jest całkowicie niezawodna.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku udowodnionego naruszenia danych osobowych, które może stanowić wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, których te dane dotyczą, Ceva zobowiązuje się do powiadomienia o tym naruszeniu właściwego organu nadzorczego oraz, jeżeli wymagają tego wspomniane przepisy, osób, których te dany dotyczą.

Bez uszczerbku dla powyższego Twoim obowiązkiem jest zachowanie ostrożności mającej na celu uniemożliwienie nieupoważnionego dostępu do danych osobowych i urządzeń końcowych (komputer, smartfon, tablet...), w szczególności poprzez ustanowienie mocnego hasła.

6. TWOJE PRAWA

Z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w obowiązujących przepisach w odniesieniu do swoich danych osobowych przysługuje Ci:

 • Prawo do informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Ceva stara się udzielić informacji dotyczących warunków przetwarzania danych osobowych w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, wyrażonych jasnym i prostym językiem.

 • Prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Prawo dostępu pozwala Ci uzyskać od Ceva potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane lub nie, oraz warunków tego przetwarzania, jak również otrzymać ich kopię (za każdą dodatkową kopię Ceva jest uprawniona do pobrania  opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych). W przypadku złożenia takiego wniosku drogą elektroniczną informacje są przekazywane w formie elektronicznej, chyba że zażądasz informacji w innej formie.

Przysługuje Ci również prawo do sprostowania, bez zbędnej zwłoki, nieścisłych lub niekompletnych danych osobowych.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez obowiązujące prawo (np. konieczne przechowywanie danych w celu spełnienia obowiązku prawnego), masz prawo żądać jak najszybszego usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku wystąpienia jednego z poniższych powodów:

 • Twoje dane nie są już potrzebne do celów, do których były zebrane lub przetwarzane w inny sposób;
 • chcesz wycofać zgodę, na której opiera się przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz jeśli nie ma już podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 • uważasz oraz możesz udowodnić, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem;
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Obowiązujące przepisy przewidują, że istnieje możliwość powołania się na niniejsze prawo w niektórych przypadkach, w szczególności, gdy:

 • kwestionujesz poprawność Twoich danych osobowych, operacje przetwarzania danych mogą być ograniczone w czasie niezbędnym do sprawdzenia ich poprawności;
 • uważasz oraz możesz udowodnić, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych – w tej sytuacji możesz zażądać ograniczenia przetwarzania;
 • Ceva nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale nadal są one potrzebne do ustanowienia, wykonywania lub obrony praw w postępowaniu sądowym;
 • sprzeciwiasz się operacji przetwarzania, która opierałaby się na uzasadnionym interesie administratora danych, podczas sprawdzania, czy uzasadnione powody, jakimi kieruje się administrator danych przeważają nad Twoimi.
 • Prawo do sprzeciwu, w tym do celów marketingu bezpośredniego

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym do profilowania, z powodów związanych ze szczególną sytuacją. Twoje dane nie będą dłużej przetwarzane, chyba że istnieją uzasadnione i przekonujące powody takiego przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami lub powodami związanymi z ustanowieniem, wykonywaniem i obroną praw na drodze sądowej. Jeżeli przetwarzanie danych służy celom marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw.

W takim przypadku nie będziesz otrzymywał spersonalizowanych ofert.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie lub umowie, prawo do przenoszenia danych osobowych umożliwia Ci otrzymywanie danych osobowych, które przekazałeś do Ceva w strukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz przekazanie tych danych osobowych innemu administratorowi danych, bez przeszkód ze strony Ceva.

Jeżeli jest to technicznie możliwe, możesz zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane przez firmę Ceva bezpośrednio innemu administratorowi.

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy Ceva przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, niniejsza zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Jednakże, zgodnie z obowiązującym prawem, wycofanie zgody ma zastosowanie jedynie do przyszłości i dlatego nie może mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed takim wycofaniem.

 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli, pomimo wysiłków Ceva zmierzających do ochrony Twoich danych osobowych, uważasz, że Twoje prawa nie są przestrzegane, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Lista organów nadzorczych znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

 • Prawo do decydowania, w jaki sposób mają być przetwarzane dane po śmierci

Przysługuje Ci prawo do decydowania o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane po śmierci poprzez przyjęcie ogólnych lub szczególnych wytycznych. Ceva zobowiązuje się do przestrzegania tych wytycznych.

W przypadku braku wytycznych Ceva uznaje, że spadkobiercy mogą wykonywać pewne prawa, w szczególności prawo dostępu, jeżeli jest to konieczne do rozliczenia majątku zmarłego; oraz prawo do sprzeciwu w przypadku zamknięcia kont zmarłego i sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

7. WARUNKI WYKONYWANIA PRAW

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności i/lub skorzystania z przysługujących praw, które zostały opisane powyżej, możesz skontaktować się z Ceva za pomocą poniższego formularza.

Ceva zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w każdym razie w terminie jednego miesiąca od otrzymania zapytania.

W razie konieczności termin ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę złożonych zapytań do Ceva. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia.

Jeżeli złożysz zapytanie w formie elektronicznej, w miarę możliwości informacje zostaną Ci również przekazane elektronicznie, chyba że zażądasz wyraźnie udzielenia informacji w innej formie.

W przypadku, gdy Ceva nie udzieli odpowiedzi na Twoje zapytanie, poinformuje Cię o powodach niepodjęcia działania i będziesz miał możliwość wniesienia skargi do organu nadzoru i/lub skorzystania ze środków ochrony prawnej na drodze sądowej.

Polityka cookies

Niniejsza polityka plików cookies ma zastosowanie w przypadku korzystania ze stron internetowych i aplikacji mobilnych Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.(Ceva).

Podczas przeglądania stron możesz otrzymać pliki cookies wysyłane i zarządzane przez Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.  oraz pliki cookies wysyłane z innych stron lub serwerów internetowych obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne („Pliki cookies podmiotów zewnętrznych”).

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Termin „cookies” obejmuje wszystkie znaczniki umieszczane na Twoim urządzeniu (komputer, smartfon, tablet) i/lub odczytywane z niego podczas przeglądania strony internetowej albo aplikacji mobilnej (strona) lub oglądania reklamy. Ich głównym celem jest zbieranie informacji dotyczących przeglądania stron oraz oferowanie zindywidualizowanych usług.

2. RODZAJE PLIKÓW COOKIES 

2.1. TECHNICZNE PLIKI COOKIES

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania i przeglądania naszych stron oraz ulepszania ich funkcjonalności i efektywności.

Przy wyłączeniu obsługi tych plików cookies niektóre funkcje staną się niedostępne.

Techniczne pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych.

2.2. WYDAJNOŚCIOWE PLIKI COOKIES

Wydajnościowe pliki cookies są wykorzystywane do zbierania informacji na temat korzystania z naszych stron internetowych w celu ulepszania i/lub bardziej trafnego dostosowania ich zawartości.

Pliki te pozwalają nam zbierać informacje na temat sposobu korzystania ze strony, liczby wizyt na podstronach, czasu spędzonego na danej podstronie lub liczby kliknięć.

Wszystkie te pliki cookies są włączane automatycznie po ich zaakceptowaniu. Jeżeli jednak chcesz je wyłączyć, zapoznaj się z punktem „Dokonywanie wyboru” poniżej.

Przechowywane informacje nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. 

2.3. REKLAMOWE PLIKI COOKIES

Reklamowe pliki cookies pozwalają na wyświetlanie reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań oraz mierzą skuteczność naszych kampanii reklamowych.

Pomiarowe pliki cookies
Pomiarowe pliki cookies pozwalają nam ocenić skuteczność naszych kampanii reklamowych.

Pliki cookies do targetowania

Ten rodzaj plików cookies pozwala nam poznać Twoje zachowania w trakcie przeglądania strony, aby wyświetlać reklamy, które mogłyby Cię zainteresować.

Pliki cookies do targetowania umożliwiają nam:

 • zbieranie danych imiennych lub nieimiennych poprzez quizy,
 • poznanie treści odwiedzanych stron,
 • poznanie informacji, które wybrałeś do udostępniania podczas rejestracji na innych stronach,
 • poznanie witryn i stron internetowych odwiedzanych podczas Twojego ostatniego przeglądania internetu lub tuż przed odwiedzeniem naszej strony,
 • poznanie Twojej aktualnej lokalizacji.
2.4. PLIKI COOKIES TWORZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE – PIXEL

Na naszych stronach mogą znajdować się pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które pozwolą Ci udostępnić treści pochodzące z naszych stron.

Ceva nie zarządza tymi plikami cookies. W związku z tym nie ma też kontroli nad procesem używanym przez serwisy społecznościowe zbierające informacje na temat Twoich wizyt na naszych stronach internetowych w połączeniu z danymi osobowymi, które są w ich posiadaniu.

Zapisywanie i używanie plików cookies przez te podmioty zewnętrzne podlega ich polityce prywatności.

Zapraszamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności wskazanych serwisów społecznościowych opisującą, do jakich celów są wykorzystywane pliki cookies, w tym w zakresie wyświetlania reklam oraz informacji na temat przeglądania stron zbieranych za pomocą przycisków aplikacji. Polityki ochrony muszą udostępniać użytkownikom możliwość dokonania wyboru w serwisach społecznościowych, w szczególności poprzez konfigurację konta użytkownika.

3. KONTROLA PLIKÓW COOKIES

3.1. TWOJA ZGODA

Podczas pierwszej wizyty na naszych stronach internetowych zostaniesz poproszony o zaakceptowanie plików cookies.

Okres ważności tej zgody wynosi maksymalnie 13 miesięcy.

3.2. REZYGNACJA Z ZAPISYWANIA PLIKÓW COOKIES

Możesz zmienić lub odrzucić zbieranie informacji za pomocą plików cookies poprzez aktywne zarządzanie ustawieniami Twojej przeglądarki, tj.:

 • włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookies;
 • usunąć określone pliki cookies, które zostały już zapisane w przeglądarce;
 • uniemożliwić zapisywanie plików cookies niektórym stronom internetowym na swoim komputerze;
 • zablokować pliki cookies podmiotów zewnętrznych (podczas przeglądania strony pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika poprzez inną stronę). 

Wszelkie ustawienia, jakich dokonasz, mogą zmieniać przeglądanie stron internetowych oraz Twoje warunki dostępu do niektórych usług, które wymagają zastosowania plików cookies.

W związku z tym odradzamy rezygnację z technicznych plików cookies, które są niezbędne do działania strony i których odmowa zapisu uniemożliwi przeglądanie stron.

Rezygnacja z plików cookies do targetowania lub do pomiaru powoduje jedynie wstrzymanie reklam na naszych stronach internetowych lub w Internecie. W takim przypadku reklamy nie będą już dopasowywane do Twoich zainteresowań.

3.3. DOKONYWANIE WYBORU

Konfiguracja przeglądarki internetowej

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez przeglądarkę.

Z instrukcjami niektórych najpopularniejszych przeglądarek możesz zapoznać się na wskazanych stronach:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042,

Firefox:http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Android: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices

Cookies podmiotów zewnętrznych

Elementy zawarte w tych plikach cookies może odczytywać lub modyfikować jedynie ich nadawca. Tego rodzaju pliki podlegają polityce prywatności podmiotów zewnętrznych.

Aby uzyskać więcej informacji i dokonać wyboru w odniesieniu do tych plików cookies, kliknij w następujące linki:

3.4. WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji o tym, jak działają pliki cookies oraz reklamy targetowane, znajdziesz tutaj:

Digital Advertising Alliance w Stanach Zjednoczonych : Digital Advertising Alliance

Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie: Digital Advertising Alliance of Canada

European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie: European Interactive Digital Advertising Alliance

Organizacje te pozwolą Ci zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach online oraz od wszystkich firm członkowskich.

YourOnlineChoices: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies

Strona poprzez scentralizowany interfejs oferuje możliwość wyrażenia odmowy lub akceptacji plików cookies, jakie mogą być używane.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, zapoznaj się ze stroną internetową francuskiego organu ds. ochrony danych „Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés”: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.

4. AKTUALIZACJA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Polityka plików cookies może ulec zmianie. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanej Polityki plików cookies. Zachęcamy do regularnego sprawdzania Polityki plików cookies w związku z wystąpieniem ewentualnych zmian.

Zasady użytkowania

I. Content and Access to the Website

A. Content of the Website

This Website of Ceva Santé Animale Group (hereinafter the Website) has been created to provide Users with information about the company, its organization, research,

products, human resources policy,  locations, communication. This webWebsite cannot under any circumstances constitute a contractual offer.

Any natural or legal person, connecting, browsing or using the Website (hereinafter the User), acknowledges having read these Terms of Use (hereinafter "Terms of Use" or "Terms") at the time of its connection to the Website and accepts them without reserve. The fact that the User does not have to click to accept the Terms of Use does not constitute an obstacle to their opposability.

Since the communication to the public regarding veterinary medicinal products is the subject of specific regulations, the information that the User finds on the Website must not be used to give a medical opinion or to replace a consultation with a professional health.
Similarly, this information can not be interpreted as a recommendation on the use of products without the advice of a veterinarian.

Ceva undertakes to verify that the content of the Website complies with the legal provisions in force. Ceva also undertakes not to disseminate data in violation of the rights of third parties, violent, pornographic or defamatory and not to disseminate illegal content, including racist, xenophobic, pedophile or otherwise detrimental to human dignity .

Ceva endeavors to update the content of the Website and to provide the User with accurate information. Nevertheless Ceva can not be held responsible for any errors and / or omissions. The User may notify any error or omission to the following e-mail address: contact@ceva.com

The User remains responsible for the use of the Website including its previous use if he gives up using the Website.

Ceva reserves the right to modify, terminate, suspend or discontinue without notice all or part of the services or content of the Website.

The Website may contain hypertext links to other Websites not managed and / or edited by Ceva. Ceva does not control in any way the information, products or services offered by these other Websites and can in no way be held responsible for the content of such Websites. The use of these Websites by the User is the sole responsibility of the latter.

B. Access to the Website

The consultation of the Website is accessible to any User having an internet access.
Ceva strives to keep the Website accessible 24 hours a day, 7 days a week, without being held to any obligation of result in this respect.

For maintenance, updating, and for any other reason including technical, access to the Website may be interrupted.

In no event will Ceva be held responsible for these interruptions in services and the consequences that may result for the User.

Furthermore, Ceva can not be held responsible for the presence of viruses on the Website and any consequences that may result for the User

C. Use of the Website

The User is authorized to:
- view all or part of the Website,
- complete the information relating to the User Account (hereinafter defined).

The User is not authorized to:
- copy, distribute (including copies), modify or falsify in any way all or part of the elements of this Website- eliminate, from any item copied or printed from this Website, any mention of copyright author, trademark or other intellectual property clause contained in the original element.
If the User wishes to create a hypertext or other link to the Website, he sends an email to the following email address: contact@ceva.com, stating:
- the URL (s) of the page (s) from which the User wishes to propose a link to the Website,
- the URL (s) of the page (s) of the Website to which the User wishes to propose a link.
Ceva undertakes to study the User's request but is not obliged to do so.
Any fraudulent use of the Website or its content and any violation of these Terms may result in the application of criminal and civil penalties provided by law.

II. Creation and Use of User Account

In the event that the Website allows the opening of a User Account, the User agrees to comply with the rules for the creation and use of the User Account defined below.

A. User Account Creation

The User has the obligation to submit the registration form proposed by Ceva and to provide the required data concerning him. The user must also define an identifier and a password (hereinafter the "Connection Codes") which will allow him to access his User Account.

Failing to fill in the mandatory information required, the creation of the User Account will be refused.

Any User may register only once on the Website.

The User certifies that the information he provides is accurate, complete and undertakes to do what is necessary to ensure that it remains so. In particular, the User undertakes to provide only sincere and real information.

In the event that the information provided is false, incomplete or out of date, Ceva reserves the right to suspend or close the User account, temporarily or permanently.

The processing of personal data provided by the User in connection with the creation and use of the User account to the data controller of Ceva is subject to the provisions of the Privacy Policy of Ceva detailed on the Website.

The User agrees not to disclose his Login Codes to any third party in any form or in any way whatsoever and to inform Ceva of any use or suspicion of use of said Codes by an unauthorized third party. The User is solely responsible for the confidential storage of his Connection Codes and any use he may make of them.

B. Use of User Account Services

The User undertakes to respect the conditions specific to the Services offered on the Website.

In particular, as part of the Services offered, the submission to the User Account of a photo, a creation or a testimony (hereinafter the "Content"), grants Ceva and its affiliates a right not exclusive and globally transferable, irrevocable and perpetual, for free use as described, the Content on the media of his choice.

Ceva undertakes to mention the copyright in the event of exploitation or reproduction of the User's Content.

C. Closing the User Account

The User may at any time proceed to the deletion of his account by logging into his User Account. Closing the Account automatically and immediately causes the end of access to the files attached to it.

In case of non compliance with these Terms, Ceva reserves the right to refuse access to the Services and to close the User Account.

III. Intellectual Property Rights

The Website is owned and operated by Ceva. The presentation of the Website and each of the elements, including trademarks, logos and domain names, appearing on the Website or the component, are protected by the laws in force on the intellectual property, and (i) are held by Ceva or by its subsidiaries or affiliated companies, or (ii) are held by third parties and are subject to a license for use and exploitation granted to Ceva by their owners.

Nothing contained on the Website or the Component may be reproduced, used, modified, assembled, decompiled, assigned, licensed, transferred, copied, translated, sold, published, exploited or otherwise disseminated in any medium whether, partially or completely, without the prior written consent of Ceva. Only the copy for private use is authorized for personal use, private and non-commercial, on the personal computer of the User or via the sharing tools offered on the Website.

Any use formally authorized by Ceva of the content contained in or contained in the Website must be done without any denaturing, modification or alteration in any way whatsoever

Violation of these mandatory provisions subjects the User and all persons responsible to the criminal and civil penalties provided for by French law.

Ceva or its subsidiaries reserve the right to pursue any act of infringement of its intellectual property rights.

IV. Liability of the User

All the hardware and software necessary to access and use the Website is the responsibility of the User who is responsible for the proper functioning of its equipment and its Internet access.

The User is required to take all the necessary preventive measures for the protection of his data, software and / or computer systems to guard against the contamination of possible viruses.

The use of the content made available through the Website is the responsibility of the User. The facts or acts that the User would have to perform in consideration of this information can not engage any other responsibility than that of the User. The access to the contents made available on the Website is the responsibility of the User and Ceva could not be held responsible for the damage or the loss of data which could result from the downloading or the use of the contents diffused on the Website .

The User is solely responsible to Ceva and, where applicable, to any third party, for any damages, direct or indirect, of any nature whatsoever, caused by any content, whatever its nature, communicated, transmitted or disseminated by the User, through the Website, as well as for any violation of these Terms, and the privacy policy.

Informacje prawne

CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA Sp. z o.o. (« CEVA »)

ul. Okrzei 1A

03-715 WARSZAWA, Polska.

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000199369 Kapitał zakładowy: 8739000,00 PLN, NIP: 521-32-88-588

Tel : +48 22 333 80 63/64

Faks: +48 22 333 80 62

E-mail : contact.poland@ceva.com 

Dyrektor wydawniczy: Pan Tomislav DUMANOVSKY – Prezes Zarządu CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA Sp. z o.o.

Hosting witryny obsługuje firma: Clever Age www.clever-age.com 

Kontakt

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić zgodność gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zgodnie z regulacjami dotyczącymi danych osobowych, posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania lub prośby o ograniczenie ich przetwarzania. W niektórych ograniczonych przypadkach mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, wycofać zgodę, zażądać usunięcia swoich danych lub ich przeniesienia. Aby skorzystać z praw wynikających z RODO, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Państwa dane zostaną przetworzone w celu odpowiedzi na Państwa wniosek. Państwa dane nie będą wykorzystywane lub przechowywane przez firmę Ceva w żadnym innym celu.

Państwa wniosek została wysłana. Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe. Państwa dane zostaną przetworzone w celu odpowiedzi na Państwa wniosek. W żadnym przypadku Państwa dane nie będą gromadzone lub przechowywane przez firmę Ceva w innych celach

Powróć na górę