Nota prawna

I - Nota prawna witryny www.ceva.pl

- Autorem niniejszej witryny (zwanej dalej "Witryną") jest:
 
CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA Sp. z o.o. (« CEVA »)
ul. Okrzei 1A
03-715 WARSZAWA, Polska.

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000199369
Kapitał zakładowy: 8739000,00 PLN, NIP: 521-32-88-588

Tel : +48 22 333 80 63/64
Faks: +48 22 333 80 62
E-mail : contact.poland@ceva.com

Dyrektor wydawniczy: Pan Tomislav DUMANOVSKY – Prezes Zarządu CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA Sp. z o.o.

Hosting witryny obsługuje firma: Clever Age www.clever-age.com
Witryna została stworzona przez firmę: Clever Age www.clever-age.com
Witrynę utworzono przy pomocy systemu zarządzania treścią open source eZpublish: http://ez.no

Korzystanie z Witryny regulują poniższe zasady i warunki użytkowania.

Wchodząc na Witrynę użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania i poszanowania określonych poniżej warunków użytkowania. Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie warunki użytkowania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie któregokolwiek z warunków użytkowania, uprasza się go i zobowiązuje, by nie korzystał z Witryny.

II - Warunki korzystania z Witryny www.ceva.pl

A.  Treść i dostęp do Witryny

  • Treść Witryny

CEVA stara się aktualizować zawartość Witryny i dostarczać użytkownikom prawdziwych informacji. Tym niemniej, CEVA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i/lub zaniechania.

CEVA zastrzega sobie prawo do zmiany, zakończenia, zawieszenia lub przerwania dowolnej lub wszystkich znajdujących się na Witrynie usług lub treści bez wcześniejszego uprzedzenia.

Użytkownik może zgłosić błąd lub zaniedbanie na adres e-mail: contact.poland@ceva.com
Jakiekolwiek użycie Witryny niezgodne z jej pierwotnym przeznaczeniem oraz naruszenie poniższych warunków użytkowania może prowadzić do nałożenia przewidzianych prawem sankcji karnych i cywilnych.

  • Dostęp do Witryny

Dostęp do usług odbywa się poprzez komputer osobisty podłączony do sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej dostęp do Witryny zgodnie z protokołami komunikacji stosowanymi powszechnie w Internecie.

CEVA stara się utrzymać dostęp do Witryny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale nie podejmuje żadnych zobowiązań w tym zakresie.
Witryna może być tymczasowo niedostępna ze względu na czynności konserwacyjne, aktualizację oraz z innych powodów, w szczególności o charakterze technicznym.
 

W żadnym przypadku CEVA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie, ani za jakiekolwiek konsekwencje, jakie mogą z tego wynikać dla użytkownika.

Ponadto, CEVA nie ponosi odpowiedzialności za istnienie złośliwego oprogramowania na swojej witrynie, ani za żadne konsekwencje, jakie mogą z tego wynikać dla użytkownika.

  • Odsyłacze do innych stron umieszczone na Witrynie

Witryna może zawierać odnośniki do innych stron, niezarządzanych i nieutworzonych przez CEVA.

CEVA w żaden sposób nie kontroluje informacji, produktów ani usług oferowanych przez te strony i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane na nich treści.

Użytkownik korzysta z tych stron wyłącznie na własną odpowiedzialność.

B.  Własność intelektualna

  • Zarejestrowane znaki towarowe

Znaki towarowe zamieszczone na Witrynie stanowią własność CEVA i/lub jej spółki macierzystej CEVA SANTE ANIMALE SA lub marek należących do stron trzecich, które udzieliły CEVA i/lub jej spółce macierzystej zgody na stosowanie tych znaków.

Dostęp do Witryny nie wiąże się z udzieleniem żadnych innych uprawnień niż przeglądanie jej zawartości.

Publikacja niniejszej Witryny w Internecie nie stanowi odstępstwa od licencji używania wspomnianych znaków towarowych, gdyż każde ich użycie jest uzależnione od wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody właściciela(i) znaku towarowego.

  • Prawa autorów / Prawa autorskie / Znaki towarowe i wzory / Patenty

Witryna stanowi dzieło intelektualne chronione przez prawa własności intelektualnej.

Wszystkie elementy witryny są wyłączną własnością CEVA i/lub jej spółki macierzystej, które są jedynymi organami uprawnionymi do rozporządzania odpowiednimi prawami własności intelektualnej i prawami moralnymi. Użytkownik nie nabywa żadnych licencji ani innych uprawnień poza prawem do korzystania z Witryny.

Witryna i tworzące ją elementy podlegają ochronie prawa polskiego i międzynarodowych konwencji prawnych dotyczących poszanowania praw autora, prawa autorskiego, wzorów i znaków towarowych oraz patentów.
Powielanie i/lub przedstawianie tych elementów jest dozwolone tylko w celach informacyjnych i wyłącznie na własny, prywatny użytek.

Wszystkie prośby o wydanie zezwolenia na wykorzystanie treści witryny należy kierować na adres e-mail: contact.poland@ceva.com

C.  Dane osobowe

  • Przetwarzanie danych osobowych

CEVA może poprosić użytkownika o podanie identyfikacyjnych danych osobowych (nazwisko, adres, adres e-mail, zawód, itp.).

Użytkownik internetu ma prawo do dostępu, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać list na adres e-mail: contact@ceva.com .

Zmiana lub usunięcie danych zostanie przeprowadzone jak najszybciej po otrzymaniu wniosku.

Na serwerach wykorzystywanych przez CEVA mogą zostać zapisane niektóre informacje nieodnoszące się do danych osobowych i nieumożliwiające identyfikacji użytkownika (używana przeglądarka, adres IP, itp.).

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że podczas odwiedzania Witryny na jego przeglądarce może nastąpić automatyczna instalacja plików cookie.

Pliki cookie to pakiety danych nieumożliwiające identyfikacji użytkownika i służące do zapisywania informacji dotyczącej nawigacji użytkownika w obrębie witryny (odwiedzane strony, data i godzina wizyty, itp.).

Korzystanie z plików cookie ma na celu umożliwienie prowadzenia analiz częstości odwiedzin, oceny liczby gości, itp. i wykorzystania tych danych do poprawy jakości Witryny.

Przeglądarki internetowe posiadają zazwyczaj opcję odmowy zapisu plików cookie. Nie wyklucza to możliwości łączenia się z naszą Witryną, ale może być źródłem opóźnień podczas wczytywania stron.

Dane osobowe umożliwiające identyfikację użytkownika są przeznaczone dla CEVA i mogą być przekazywane osobom trzecim, w szczególności innym spółkom należącym do Grupy. Użytkownik może nie zgodzić się na przekazywanie swoich danych – w tym celu należy wysłać e-mail na adres: contact.poland@ceva.com

  • Bezpieczeństwo

CEVA stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych przed przypadkową i celową manipulacją, ich utratą lub zniszczeniem oraz przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych.

Środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w miarę postępu technologicznego.

Prośby o informacje, propozycje i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych poszczególnych użytkowników należy kierować bezpośrednio na adres: contact.poland@ceva.com.

D.  Odpowiedzialność

Zabrania się: korzystania z Witryny lub usług komunikacyjnych do przesyłania maili łańcuszkowych, „wiadomości śmieci” lub „spamu” oraz powtarzającej się lub niezamawianej korespondencji (komercyjnej lub innej); zbierania lub gromadzenia, w jakikolwiek sposób, informacji na temat osób trzecich – w szczególności adresów e-mailowych – bez zgody zainteresowanych osób trzecich; tworzenia lub wykorzystywania fałszywych tożsamości, fałszowania adresu e-mail lub nagłówka, oraz jakichkolwiek prób wprowadzania osób trzecich w błąd, co do tożsamości nadawcy lub pochodzenia wiadomości; przesyłania wszelkich niepożądanych treści, takich jak określone i wymienione poniżej „Treści Niepożądane”; przesyłania jakichkolwiek elementów zawierających wirusy lub inną zawartość szkodliwą lub niebezpieczną dla Witryny lub osób trzecich oraz stanowiących naruszenie prawa; prób uzyskania dostępu do oferowanych usług w sposób nieuprawniony z innych kont, systemów informatycznych lub sieci łączących się z usługami Witryny przy pomocy różnych haseł lub w inny sposób, a także utrudniania użytkowania lub korzystania z usług innym użytkownikom lub utrudniania użytkowania lub korzystania z podobnych usług za pomocą innego podmiotu.

Treści Niepożądane obejmują wypowiedzi, komentarze, uwagi oraz obrazy uznane przez CEVA za obsceniczne, wprowadzające w błąd, nielegalne, rasistowskie, oszczercze lub noszące znamiona molestowania, naruszające prawa osób trzecich lub ograniczające i/lub uniemożliwiające innym użytkownikom korzystanie z forów lub czatów dostępnych za pośrednictwem Witryny.
Użytkownik korzysta z Witryny, oferowanych przez nią usług oraz uzyskiwanych za jej pomocą różnych elementów lub informacji na swoją wyłączną odpowiedzialność.

CEVA nie udziela użytkownikowi żadnych gwarancji, bezpośrednich ani domyślnych, dotyczących jakości usług oferowanych przez Witrynę lub ich jakości handlowej, spójności czy wyników badań spełniających oczekiwania użytkownika, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w zakresie ewentualnych sporów, działań lub roszczeń regresowych ze strony osób trzecich, które chciałyby dochodzić swoich praw, w szczególności praw prywatnych, w stosunku do wszelkich treści niestworzonych przez CEVA.

Ponadto, CEVA nie ponosi odpowiedzialności za: niedociągnięcia w działaniu Witryny i/lub oprogramowania stosowanego przez użytkownika lub pobranego z Witryny; za żaden przypadek utraty danych lub usług powstałych w wyniku opóźnień, zmian, zawieszenia lub przerwy w świadczeniu usług; niedokładność, słabą jakość lub charakter informacji uzyskanych za pośrednictwem usług Witryny; wszelkie konsekwencje wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przesyłania złośliwego oprogramowania poprzez jej serwery, ani za żadną manipulację danymi znajdującymi się na Witrynie lub danymi dotyczącymi użytkownika przez osoby nieuprawnione.
Ponadto CEVA nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie ani pośrednie obejmujące w szczególności – lecz nie wyłącznie – utratę zysków, klientów lub danych, wszelkich korzyści niematerialnych, utratę możliwości uzyskania dochodu oraz inne straty lub szkody mogące wynikać z wykorzystania – lub przeciwnie, z niewykorzystania – danych w wyniku niedostępności Witryny.

Odnośnie opisanych poniżej treści osobistych dostarczanych przez użytkowników, CEVA nie ponosi odpowiedzialności za obecność tych treści na łamach czatów lub innych usług służących dyskusji.
Te osobiste treści, stanowiące opinie, deklaracje, zalecenia lub punkty widzenia stanowią wyłącznie opinie, deklaracje, zalecenia i punkty widzenia użytkowników i nigdy – ani jednoznacznie ani w sposób dorozumiany – nie wyrażają stanowiska CEVA.
Witryna może zawierać odnośniki do innych stron, niezarządzanych i/lub nieutworzonych przez CEVA.

CEVA w żaden sposób nie kontroluje informacji, produktów ani usług oferowanych przez te strony i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane na nich treści.
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć CEVA i zwolnić CEVA z odpowiedzialności w związku z wszelkimi działaniami dotyczącymi odpowiedzialności, roszczeń regresowych, strat, kosztów, utraty dochodów, utraty danych oraz innych szkód bezpośrednich lub pośrednich wynikających z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków niniejszej noty prawnej.

E.  Prawo właściwe – Jurysdykcja

Niniejsza Witryna i jej zawartość – w tym warunki korzystania z Witryny – podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie ewentualne spory należy kierować do sądów polskich.

Jeżeli którykolwiek ze środków opisanych w niniejszych warunkach zostanie uznany za nieważny, należy go interpretować w taki sposób, aby jak najpełniej oddać pierwotne intencje CEVA, zaś pozostałe środki pozostają prawomocne.

Niezastosowanie lub brak stosownych roszczeń ze strony CEVA w odniesieniu do któregokolwiek ze środków zawartych w warunkach użytkowania lub jakiegokolwiek innego prawa w żadnym przypadku nie oznacza zrzeczenia się przez CEVA tych środków lub praw, chyba że owo zrzeczenie zostało wyraźnie wyrażone w formie pisemnej.

F.  Zmiana warunków użytkowania

CEVA zastrzega sobie prawo do dokonywania – w dowolnym momencie i bez konsultacji – zmian jakiegokolwiek lub wszystkich warunków użytkowania Witryny, w szczególności w związku z wszelkimi nowymi przepisami lub działaniami legislacyjnymi oraz staraniami zmierzającymi do poprawy korzystania z Witryny przez użytkownika.
Wszelkie przyszłe zmiany dotyczące korzystania z Witryny będą zawarte w niniejszych warunkach użytkowania.

Powróć na górę